Algemene Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden Fietsverhuuraalten.nl

 

Artikel 1. HUURSOM

De huursom wordt bepaald aan de hand van de verhuur geldende tarieven.

Artikel 2. BETALING

 1. De huursom alsmede alle andere verschuldigde bedragen zoals in de (af- )rekening opgenomen dienen aan verhuurders adres te worden voldaan.
 2. Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de gehuurde object(en), of deze eerder dan de genoemde datum terugbrengt blijft de volle huur gelden.

Artikel 3. HUURPERIODE

 1. De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in het contract vermeld.
 2. Verlenging van de huurperiode kan enkel plaats vinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de daarvoor geldende tarieven.
 3. De/het gehuurde object(en) moet(en) bij het adres van de verhuurder worden ingeleverd uiterlijk op de in het contract vermelde datum van inlevering.
 4. Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 15 minuten wordt overschreden doordat de object(en) niet op tijd op het adres van verhuurder is/zijn ingeleverd, loopt de huur door tot het tijdstip dat het object(en) wordt (worden) ingeleverd.
 5. De verhuurder heeft te allen tijde het recht om de huurovereenkomst te ontbinden. Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.

Artikel 4. GEBRUIK

 1. Een object mag niet meer personen vervoeren dan de voorziene zitplaatsen. De/het object(en) moet(en) bij verhuurder schoon worden ingeleverd in de staat waarin het object(en) gehuurde werd(en) ontvangen. Bij niet nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaak kosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 10,-
 2. De huurder dient goed voor het gehuurde object(en) te zorgen. Zo dient huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal.

Artikel 5. KOSTEN, SCHADE, VERLIES EN DIEFSTAL

 1. De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de/het object(en) of onderdelen daarvan. De eventuele kosten die hieraan verbonden zijn worden door verhuurder vastgesteld tegen de normale normen.
 2. Bij diefstal is de huurder volledig aansprakelijk voor het betalen van de schade. Verhuurder stelt de schade vast naar aanleiding van de dagwaarde van het gehuurde object. Deze zijn door verhuurder naar normale normen worden vastgesteld. Een lijst met de vastgestelde dagwaarde is beschikbaar bij B&B de Wilhelmina VOF. De objecten zijn niet verzekerd tegen aansprakelijkheid of casco- schade. Bij diefstal dient de huurder proces verbaal van diefstalaangifte te doen van het gestolen object.

Artikel 6. GARANTIEFONDS

Bij deelname aan het garantiefonds van verhuurder vervallen de kosten genoemd in artikel 5. Het eigen risico van de huurder is in dit geval € 25,- per fiets en € 50,- voor een elektrische fiets. Het garantiefonds vergoedt de schade niet:

 1. Als er schade is door opzet en/of al dan niet roekeloosheid.
 2. Indien de huurder van het object in geval van diefstal geen passende sleutel voor het object heeft en er geen proces verbaal van diefstalaangifte kan worden overlegd.

Artikel 7. GEBREKEN AAN DE FIETS EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERHUURDER

 1. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of diefstal van andermans eigendommen door het gebruik van de gehuurde objecten.
 2. Bij kosten voorkomend uit schade, ongevallen of letsel wat is opgelopen tijdens gebruik van de gehuurde objecten kan er op geen enkele wijze kosten worden verhaald op de verhuurder. Ook niet als dit voorkomend is uit een eventueel mankement van het gehuurde object. De huurder draagt ook ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor schade die aan derden wordt toegebracht.

Artikel 8. MANKEMENTEN EN BIJBEHORENDE KOSTEN

Bij mankementen aan de/het gehuurde object(en) tijdens de huurperiode dient u te allen tijde contact op te nemen met de verhuurder. Indien de huurder zonder medeweten van de verhuurder kosten maakt aan het gehuurde object zijn alle kosten daarvoor voor de huurder.